Nhóm 1

Nhóm 1
Like
0
195
1
Like
0
195
1
This mind map was made with iMindMap

Share this mind map

Link:
iMindMap Map added Wed, Sep 4, 2019
via web

Nhóm 1

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ SẮP XẾP THEO NHÓM SẢN PHẨM/DỊCH VỤ
Phiên bản 11-2019
(Bản tiếng Việt chính thức ban hành kèm theo Thông báo số 13234/TB- SHTT ngày 23/11/2018 về việc áp dụng bản dịch tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2019)

Tổng số có 45 nhóm.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu được áp dụng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2019 được Cục Sở hữu trí tuệ dịch từ bản tiếng Anh do WIPO công bố.

Nếu người nộp đơn không phân loại chính xác theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2019, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc phân loại lại trong quá trình xử lý đơn và người nộp đơn phải nộp bổ sung phí phân loại theo quy định.
Created using: iMindMap
Located in: Library > General > Uncategorised
Copyright & licencing: ©2019 . All Rights Reserved.

Comments

Please login to post comments

Related Mind Maps:

To open this mind map, you'll need iMindMap or compatible mind mapping software installed.

Need help? Please contact us

tab_Notes

Another free iMindMap Uncategorised Mind Map shared on Biggerplate! Register FREE to download thousands of mind map templates and examples!

View more iMindMap templates.

Need custom mind map templates for your business? Learn more

Upcoming Webinars:

Mind Mapping in Mediation and ADR
Mind Mapping in Mediation and ADR
Parties use alternative dispute resolution to resolve legal disputes and courts may even order litig…
Speaker: Rich Vitaris
Date: 01 September 2020
Managing Meetings with MindManager
Managing Meetings with MindManager
In this PRO webinar, we'll explore the ways MindManager can be helps you to plan, manage, and follow…
Speaker: Liam Hughes
Date: 10 September 2020
Biggerplate Certified

Validate your mind mapping software skills with Biggerplate Certification!

Learn more
Copyright 2008 - 2020 Biggerplate.com Ltd. All Rights Reserved.